Loại Giá Ks Target Stats Two SKill
1 day 2.5K
7 day 18.0K
30 day 50.0K
P/s: thời gian F8 là loại treo tự đánh hết nó sẽ ngưng đánh chỉ cần cho nó tự đánh lại là được nó không phải là thời gian mua client.